Product Privacy Beleid

Ingangsdatum:12 augustus 2019
Bedrijf:OneLinQ BV (“Bedrijf”)

TRUSTe

Dit Product Privacy Beleid heeft betrekking op Bedrijf(“Bedrijf”, “Ons”, “Wij”), eigenaar en beheerder van het OneLinQ onlineplatform (https://onelinq.com), en al haar afhankelijke groepsmaatschappijen,gelieerde bedrijven en hun werknemers.

Door het gebruik van ons OneLinQ online platform (hiernate noemen de “Service”) stemt u, als afnemer van de OneLinQ service (hierna tenoemen “Klant”, “Klanten”), in met het verzamelen en gebruiken van informatiezoals uiteengezet in dit Product Privacy Beleid. Bedrijf behoudt zich het rechtvoor dit Product Privacy Beleid op elk moment te wijzigen zonder kennisgevingvooraf.

Het beschermen van de consumenten privacy is belangrijkvoor Bedrijf. Dit Product Privacy Beleid geldt alleen voor de Service en heeftbetrekking op hoe Bedrijf informatie verzamelt, gebruikt en welke keuzes uheeft betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevensen hoe u toegangheeft tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit Product Privacy Beleid heeftbetrekking op alle persoonlijke gegevens die Bedrijf van haar klanten heeft ontvangen,zowel elektronisch, schriftelijk als mondeling.

De TRUSTe-certificering omvat het verzamelen, het gebruiken de verspreiding van informatie die wij verzamelen via onze Service, hetOneLinQ online platform (https://onelinq.com). Het gebruik van de via onzeService verzamelde informatie is beperkt tot de serviceverlening die de Klant metOneLinQ BV is overeengekomen.

Om inzicht te krijgen in onze relatie met TRUSTe kunt uterecht op de validatiepagina door te klikken op het TRUSTe-icoon. Indien eenprivacy- of gegevensgebruikvraagstuk niet naar tevredenheid is behandeld doorons, kunt u contact opnemen met TRUSTe via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

1. Verzameling en gebruik van Informatie

Bedrijf verzamelt informatie via haar Klanten en heeftgeen directe relatie met de personen van wie de persoonlijke gegevens wordenverwerkt. Als u een afnemer, partner of werknemer bent van één van onze Klantenen niet wilt dat uw informatie wordt verwerkt door de Klanten die onze Servicegebruiken, neem dan contact op met deze Klant. Wij verzamelen alleen diepersoonlijke informatie die wij nodig hebben voor specifieke, vastgesteldedoelen en zullen deze niet gebruiken voor andere doeleinden zonder uwtoestemming.

Wij verzamelende volgende typen persoonlijke informatie van of namens onze Klanten:

 • Contactinformatie, zoals naam en e-mailadres,     postadres, telefoonnummer.
 • Financiële     informatie, zoals bankrekeningnummers.
 • Unieke identificatiegegevens, zoals gebruikersnaam     en wachtwoord.
 • Uw financiële transactiegegevens, die de volgende     informatie zouden kunnen bevatten: bedrijfsnaam, adres, naam en adres van     de begunstigde, bankrekeningnummers, saldoinformatie, transactiedatum en -bedrag,     burgerservicenummer, salarisgegevens.

Wijgebruiken deze informatie om:

 • Het mogelijk te maken om transacties ten behoeve van     onze Klanten te verwerken.
 • U meldingen en informatie te sturen betreffende     activiteiten op uw rekening.
 • Te reageren op verzoeken en vragen van onze Klanten.
 • Betaal- en/of incassobestanden bij de bank te kunnen     insturen in opdracht van onze Klanten.
 • De gevraagde financiële service te verlenen in     opdracht van onze Klanten.
 • Onze     service te verbeteren.
 • Geanonimiseerd onderzoek en analyse uit te voeren.

Om de transanctieverwerking te bespoedigen kan de Servicede transactiegegevens verrijken met informatie van derden om zo detransactieverwerking te versnellen zonder dat handmatig ingrijpen nodig is.2. Delen van informatie

Het kan voorkomen dat wij uw persoonlijke informatiedelen met bedrijven die ons ondersteunen in onze dienstverlening. Het delen vandeze informatie met derden valt binnen de overeenkomst met onze Klanten. Wijverkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden. Wij zullen uw persoonlijkeinformatie alleen met derden delen voor de doeleinden zoals beschreven in ditprivacy document.

Service providers

Het kan voorkomen dat Bedrijf uw persoonlijke informatiedeelt met bedrijven die ons ondersteunen in onze dienstverlening. Dezeondersteuning betreft het monitoren en het oplossen van incidenten in hetsysteem. Het is onze service providers alleen toegestaan om persoonlijkeinformatie te gebruiken indien dit noodzakelijk is.

Legal Disclaimer

Het kan ook voorkomen datwij uw persoonlijke informatie vrijgeven:

 • Indien dit vereist is door de wet, bijvoorbeeld om     te voldoen aan een dagvaarding, of soortgelijke juridische processen.
 • Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat het vrijgeven     noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de     veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen     aan een verzoek van de overheid.
 • Indien Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname     of verkoop van alle of een deel van haar bezittingen. U krijgt dan bericht     via e-mail en/of een prominente aankondiging op onze website over de     eigendomswijziging of de wijziging in het gebruik van uw persoonlijke     informatie, alsmede de keuzes die u heeft met betrekking tot uw     persoonlijke informatie.
 • Aan iedere andere derde partij, alleen met uw     voorafgaande toestemming.3. Gebruikerstoegang en keuzes

Bedrijf kan wel of niet een directe relatie hebben met depersonen of organisaties wiens persoonlijke informatie wordt verwerkt. Eenpersoon of organisatie die een directe Klant is van Bedrijf en toegang wil tot,iets wil wijzigen of onjuiste gegevens wil verwijderen,dient zijn of haar vraagrechtstreeks te e-mailen naar Bedrijf.Indien Klant Bedrijf verzoekt om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30dagen op dit verzoek reageren.

Een persoon of organisatie die geen directe Klant is vanBedrijf en toegang wil tot, iets wil wijzigen of onjuiste gegevens wilverwijderen,dient zijn of haar vraag te richten aan de Klant van Bedrijf (debeheerder van de gegevens). Indien Klant Bedrijf verzoekt om gegevens teverwijderen, zullen wij binnen 30 dagen op dit verzoek reageren.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonlijke gegevens, die wij namens onzeKlanten verwerken, zo lang als nodig is om service te verlenen aan onze Klant.Bedrijf bewaart en gebruikt deze persoonlijke informatie indien nodig om tevoldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onzeovereenkomsten te handhaven. Wij kunnen tevens persoonlijke gegevens in eenarchief bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Optie

Het ontvangen van e-mails vanuit de Service is onderdeelvan de functionaliteit. Indien onze Klant geen e-mails wenst te ontvangen,kunnen zij Bedrijf hierover informeren. Bedrijf wijzigt de configuratie zodater geen e-mails meer verstuurd worden naar Klant. Aanvullend, indien u dezee-mails niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit laten wijzigen door contact opte nemen met onze Klant. Zodra het verzoek van Klant is ontvangen, zal Bedrijfde configuratie wijzigen zodat er geen e-mails meer naar u worden verstuurd.4. Tracking Technologies

Logbestanden

Zoals bij de meeste webapplicaties, verzamelen wijbepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Dezeinformatie kan bestaan uit internet protocol (IP) adressen, het type browser,internet service provider (ISP), referring/exit-pagina's, besturingssysteem,datum/tijd-stempel en/of klikgedrag. Deze automatisch verzamelde gegevenskoppelen wij niet aan andere informatie die wij over u verzamelen.

Cookies en andere tracking Technologies

Bedrijf en zijn partners kunnen gebruik maken van technologieënzoals cookies om de gebruikersvoorkeuren op te slaan, trends te analyseren, hetplatform te beheren, het volgen van gebruiker op het platform en het verzamelenvan demografische informatie over de gebruikers. U kunt het gebruik van cookiesbeheren en beperken via de browser. Als u besluit om cookies uit te schakelenkan dat gevolgen hebben voor de gebruikerservaring. Bovendien kunnen bepaaldefunctionaliteiten van ons platform en dienst niet meer werken.

 

 

 5. Beveiliging

Wij nemen passende fysieke, technische enorganisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatiete beschermen tegenverlies, misbruik, toegang door onbevoegden of het onbevoegd vrijgeven,wijzigen en vernietigen hiervan. Wanneer u gevoelige informatie (zoals inloggegevens)invoert, versleutelen wij de overdracht van deze informatie met behulp vansecure socket layer technologie (SSL).

Wij hanteren algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijkeinformatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als de ontvangst. Er isechter geen enkele overdrachts- of elektronische opslagmethode op het internetdie 100% veilig is. Derhalve kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.Indien u vragen heeft over de beveiliging van onze Service, kunt u via e-mail contact opnemen metonze supportafdeling.6. Beleidswijzigingen

Dit Product Privacy Beleid is voor het laatst herzien op 12augustus 2019. Dit Product Privacy Beleid kan worden gewijzigd indien er ietsverandert in onze informatieverwerking. Indien dit grote wijzigen betreft,zullen wij u van te voren informeren door middel van een aankondiging in onzeapplicatie. Wij raden u aan om deze privacy pagina in de gaten te houden voorde laatste informatie over onze privacy richtlijnen.7. Contactgegevens

OneLinQ B.V.
Euclideslaan 1,
3584 BL Utrecht,
The Netherlands
Phone: +31(0)88 9956000
Email: privacy@onelinq.com 

OneLinQ is gelieerd aan ACE SoftwareSolutions.