Product Privacy Beleid

Ingangsdatum:1 oktober 2020
Bedrijf:OneLinQ BV (“Bedrijf”)

TRUSTe

Dit Productprivacybeleid is van toepassing op het Bedrijf ("Bedrijf", "Ons" of "Wij"), dat het OneLinQ-platform (https://onelinq.com) bezit en beheert, en al zijn afhankelijke Groepsmaatschappijen, gelieerde ondernemingen en hun medewerkers. Via dit privacybeleid willen we u laten weten hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt via ons OneLinQ-platform (de "Service"). U erkent dat we dit privacybeleid naar eigen goeddunken periodiek kunnen wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen of anderszins bijwerken.

Het beschermen van de privacy van consumenten is belangrijk voor het bedrijf. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Service en schetst hoe de Services van het Bedrijf informatie verwerken namens de Klant van het Bedrijf (waarvoor het Bedrijf een gegevensverwerker is), en de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen deze informatie.

Als u een onopgelostprobleem met betrekking tot privacy of gegevensgebruik heeft dat we niet naartevredenheid hebben opgelost, neem dan ( gratis) contact op met onze externeaanbieder van geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

1. Verzameling en gebruik van informatie

Het bedrijf verzameltinformatie onder leiding van zijn klanten en heeft geen directe relatie met depersonen van wie het de persoonsgegevens verwerkt. Als u een klant, partner ofwerknemer bent van een van onze klanten en niet langer wilt dat uw informatiewordt verwerkt door de klanten die onze service gebruiken, neem danrechtstreeks contact op met de klant met wie u contact heeft.

namens onzeklanten de volgende soorten persoonlijke informatie verwerken :

  • Contactgegevens zoals naam en e-mailadres, postadres, telefoonnummer .
  • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummers .
  • Unieke identificatiegegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord .
  • Uw financiële transactie-informatie die uw bedrijfsnaam, adres, naam en adres van de     begunstigde, bankrekeningnummers, saldo-informatie, transactiedatum,     transactiebedrag, rijksregisternummer, salarisinformatie kan bevatten.

Inopdracht van onze Klanten kan deze informatie worden gebruikt om:

  • Faciliteer transacties namens onze klanten .
  • Stuur waarschuwingen en meldingen over accountactiviteit .
  • Reageren op klantenserviceverzoeken van onze klanten .
  • Verstuur betalingsbestanden naar de bank namens onze Klanten .
  • De door u gevraagde financiële diensten te verlenen namens onze klanten .

Om een snellereverwerking van uw transacties mogelijk te maken en in opdracht van onzeKlanten, kunnen onze Diensten de transactiegegevens verrijken met informatievan derden om de transactie zonder handmatige tussenkomst goed te latenverlopen.

2. Informatie delen

We kunnen persoonlijkeinformatie overdragen aan bedrijven die ons helpen onze diensten te verlenen.Overdrachten aan volgende derden vallen onder de overeenkomsten met onzeCliënten .

Dienstverleners

Bedrijf kan persoonlijkeinformatie overdragen aan bedrijven die ons helpen onze diensten te verlenen.

 Juridische disclaimer

In bepaalde situaties kanhet bedrijf worden verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven als reactieop wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aannationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld om tevoldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, wanneer we tegoeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten tebeschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, onderzoekte doen naar fraude, of reageren op een verzoek van de overheid .

 3. Gebruikerstoegang en -keuze

Wij erkennen dat u hetrecht heeft om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Een persoon oforganisatie die geen directe klant van het bedrijf is en die toegang zoekt totof die probeert onjuiste gegevens te corrigeren, aan te passen of teverwijderen, moet zijn of haar vraag richten aan de klant van het bedrijf (degegevensbeheerder). Als de Klant Company vervolgens verzoekt om de gegevens te verwijderen, zullenwe binnen 30 dagen op hun verzoek reageren.

klant bewaren ofverwerken, worden doorgestuurd naar onze respectieve klanten.

Als we gegevens over u bewaren waarvoor wij eengegevensbeheerder zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen voor al uwverzoeken, alles zoals verder beschreven in ons algemene privacybeleid ophttps:// ww w .onelinq . com/nl/privacybeleid/ .

Behoud

We bewaren persoonlijkegegevens die we namens onze klanten verwerken in overeenstemming met deinstructies van onze klant en indien nodig om te voldoen aan onze wettelijkeverplichtingen . We gebruikengeaggregeerde en geanonimiseerde gegevens om de Services verder te ontwikkelenen voor onze verdere zakelijke belangen.

Voorkeuren voor opt-out

Het ontvangen van e-mailsvan de Dienst maakt deel uit van de platformfunctionaliteit. Als onze klantgeen e-mails wenst te ontvangen, kunnen onze klanten het bedrijf hieroverinformeren. Bedrijf zal het systeem configureren om te stoppen met hetverzenden van e-mails naar de klant.

 4. Volgtechnologieën

Logboek bestanden

Via onze Dienstenverzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze namens onze Klantenop in logbestanden . Deze informatie kan bestaan uit internetprotocol(IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP),verwijzende/exit-pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/ofklikstreamgegevens.

Cookies en andere volgtechnologieën

Wij en onze partnerskunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om gebruikersvoorkeurenop te slaan/op te halen, trends te analyseren, het platform te beheren, debewegingen van gebruikers op het platform te volgen en om demografische informatieover ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen . U kunt het gebruik vancookies op individueel browserniveau regelen, maar als u ervoor kiest omcookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde kenmerken of functiesop ons platform of onze service beperken.

 5. Beveiliging

We nemen passendefysieke, technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatiete beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking,wijziging en vernietiging. We versleutelen de overdracht van gevoeligeinformatie met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL).

We volgen algemeen aanvaarde normen om persoonlijke informatiete beschermen, zowel tijdens verzending als nadat we deze hebben ontvangen.Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode isechter 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan nietgaranderen.

 6. Wijzigingen in dit beleid

 Ditprivacybeleid is voor het laatst herzien op 1 oktober 2020. Wekunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijkenweer te geven. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan opde hoogte stellen door middel van een kennisgeving op de pagina Product UIvoordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan deze pagina regelmatig tebekijken voor de laatste informatie over ons privacybeleid.

 7. Neem contact met ons op

 Als uvragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u hieronder contactmet ons opnemen. Wij zullen u binnen 30 dagen antwoorden.

OneLinQBV
Euclideslaan1,
3584BL Utrecht,
Nederland
Telefoon:+31(0)88 9956000
E-mail:privacy@onelinq.com

OneLinQis een onderdeel van Pelican Group.